Niet te fijn (mediaan > 300 µm), laag gehalte aan organische stof, niet te goed gesorteerd, scherp. Het zand wordt gewonnen uit fluviatiele afzettingen van Rijn en Maas, zowel van Pleistocene als van Holocene ouderdom.

Bosveen is eutroof veen; het bevat veel slib, en levert daardoor teveel as op bij verbranding. Bovendien is in het grootste deel van de Alblasserwaard het veen bedekt met een kleilaag.

De Utrechtse Heuvelrug ligt hoger dan de kustduinen, daardoor ligt ook de grondwaterspiegel hoger, namelijk op circa 10 m +NAP. Het grondwater in de zoetwaterzak zou dan tot circa 10 x 37 = 370 m -NAP moeten reiken. In de kustduinen staat het grondwater op circa 1-3 m +NAP, dit levert een zoetwaterzak op tot een diepte van maximaal 3 x 37 m = 111 m.

1) Wateronttrekking uit kustduinen, aangevuld met rivierwater dat men laat infiltreren,
2) Water uit meren en spaarbekkens, 3) Kwelwater uit het Gooi, dat wordt opgevangen in de Bethunepolder.
Problemen: Waterbehoefte in de Randstad is het grootst, beschikbaarheid van water het kleinst. Daar komt bij: verontreiniging van het rivierwater van Rijn en Maas, eutrofiëring van de duinen door het infiltratiewater, verkleining van de zoetwaterzak door wateronttrekking, daardoor verzilting, verdroging van natte duinvalleien, vermesting van het grondwater door de landbouw.